Fonts d’energia

Les fonts d’energia es classifiquen en:

Renovables: les que es produïxen de forma contínua i que, per tant, són inesgotables davant del consum humà, com són l’energia solar, l’eòlica, la hidràulica, la geotèrmica o la biomassa.

No renovables: són aquelles que existixen en quantitat limitada i que, per tant, una vegada empleades en la seua totalitat no poden substituir-se. Les fonts d’energia no renovable són l’energia nuclear i els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural).
sol
En les últimes dècades, Europa s’ha posicionat com a líder en la lluita del canvi climàtic al posar en marxa un ambiciós programa mediambiental amb uns objectius per al 2020, denominats ‘Triple 20′. Este compromís implica la reducció de les emissions, impulsar el consum d’energies renovables i millorar l’eficiència energètica.

Actualment, el gas natural està jugant un paper crucial per la seua contribució a la reducció de les emissions, suport a les energies renovables i per la seua major eficiència, la qual cosa ha generat una creixent demanda de Gas natural enfront de la resta de combustibles fòssils. En este context, el gas natural es posiciona com el combustible fòssil més net, segur i eficient de tots i en l’actualitat, una de les principals fonts energètiques.

Així mateix oferix grans possibilitats d’ús per a la consecució dels objectius del Triple 20, per la seua possibilitat d’utilització amb diferents tecnologies en tots els sectors, el seu major rendiment energètic i baix nivell d’emissions, la seua abundància i disponibilitat general i el seu cost assequible.

A més, el gas natural possibilita la generació elèctrica en combinació amb fonts renovables. Els recursos renovables són intermitents i requerixen de generació alternativa que assegure la continuïtat de subministrament quan estos  no es poden utilitzar. Actualment, este paper ho exercixen les centrals de cicle combinat (gas natural) i les centrals hidràuliques amb capacitat per a entrar en funcionament quan no és possible utilitzar energia solar, eòlica, etc.