Control de Gestió

El respecte pel medi ambient, la seguretat i la gestió de la qualitat són factors essencials en tot el procés productiu de Saggas, el compliment del qual incumbeix a tots els membres de l’organització. En aquest sentit, la Direcció de Saggas assumeix el compromís de lideratge i motor per a consolidar una cultura empresarial que gestione aquests aspectes de manera integral i prioritària.

Amb aquest fi, la direcció de Saggas fixa objectius de millora i revisa periòdicament el sistema de gestió, els programes i els resultats. Tot això permet a l’empresa realitzar un seguiment i una avaluació permanents del rendiment de la gestió.

Així mateix, cada supervisor té la responsabilitat de garantir l’existència d’una formació i d’uns mitjans adequats que permeten als treballadors assumir les seues funcions amb les degudes garanties de Seguretat, realitzar les seues activitats tenint en compte els criteris més adequats per tal d’assegurar el respecte pel medi ambient, i atendre les necessitats i expectatives dels clients.

Igualment, la seguretat i la protecció de l’entorn són una responsabilitat individual i una condició d’ocupació de tots aquells que formen part de Saggas. En definitiva, en el nostre lloc de treball tots som responsables de la nostra pròpia seguretat i de la dels altres.