Avis legal

TITULARITAT DE LA WEB

PLANTA DE REGASIFICACIÓ DE SAGUNT, S.A. (d’ara en avant SAGGAS®), amb CIF núm. A-83150060 i amb domicili social a Madrid, Ampliació Port de Sagunt, Contradic Sud, s/n, 46520 Port de Sagunt (València), Apartat de Correus, 136, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 9464, foli 25, secció 8ª, full V-148338, és la titular dels dominis www.saggas.es i www.saggas.com, així com de la web allotjada baix els dits dominis (d’ara en avant la web), posada a disposició de clients i usuaris a fi d’informar sobre la seua identitat corporativa, activitats, productes i servicis.

II. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

Qüestions generals

SAGGAS, a través de la web, proporciona informació als seus clients i usuaris sobre la seua identitat corporativa, organització, activitats, productes i servicis. La informació continguda en la web referent a l’empresa és la vigent en el moment de la seua publicació, procurant que la mateixa siga en tot moment exacta i precisa, procedint a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com pogueren ser detectats. En tot cas, SAGGAS no pot garantir la inexistència d’errors en la mateixa ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

SAGGAS podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació i condicions contingudes en la web o en la seua presentació, configuració, accés, ús, funcionalitats i continguts específics.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i/o informatiu sobre les seues activitats, productes i servicis, i en cap cas resultarà vinculant per a SAGGAS, ni per a la contractació dels mateixos per part dels clients i usuaris, excepte expressa indicació en sentit contrari.

Els continguts de la web poden ser descarregats en el terminal de l’usuari sempre que siga per al seu ús privat i sense cap fi comercial, però no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa.

Condicions generals d’ús de lloc web

Les presents condicions generals regulen l’accés i ús de la web que SAGGAS posa gratuïtament a disposició dels seus clients i usuaris. Les presents condicions generals s’aplicaran a les activitats de subministrament d’informació com, si és el cas, promocionals, que s’efectuen a través de la web, per la qual cosa les dites condicions regiran tant l’accés, navegació i ús de la web. L’accés, la navegació o la utilització de qualsevol utilitat o servici de la web comporten l’adquisició per part de l’usuari de la dita condició als presents efectes.

L’accés, navegació o utilització de la web suposa l’acceptació plena i sense reserves per  L’usuari de totes i cada una de les condicions generals d’accés i ús de la web vigents en cada moment en què l’usuari accedisca a la mateixa. En conseqüència, si l’usuari no està d’acord amb qualsevol de les condicions ací establides, haurà d’abstindre’s d’accedir i usar esta web i de les utilitats que pogueren posar-se a disposició de l’usuari en cada moment a través d’ella o de manera relacionada.

SAGGAS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús de la web així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que siguen d’aplicació. Així mateix, SAGGAS es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar la web en qualsevol moment

Les condicions d’accés i ús de la present web es regixen pels principis de legalitat i bona fe, comprometent-se l’usuari a utilitzar el lloc web, així com la informació o servicis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’orde públic.

1. Objecte

1.1. A través de la web, SAGGAS proporciona a les seues usuaris informació sobre la seua identitat corporativa, activitats, productes i servicis, així com accés a diversos continguts, dades i informacions pròpies i generals (d’ara en avant “els continguts” ) posats a disposició dels usuaris per SAGGAS o, en el seu moment i cas, per tercers proveïdors de continguts. SAGGAS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

2. Condicions d’accés i utilització

2.1. Requisits d’usuari. Únicament es permet l’accés i ús d’esta web a majors d’edat, per la qual cosa SAGGAS es troba exempta de responsabilitat en el cas que a l’omplir el formulari s’hagen inserit dades falses o erronis respecte de la persona usuària, corresponent en tot cas la mateixa al propi usuari o representants legals. SAGGAS recorda els usuaris majors d’edat que tinguen a càrrec seu menors que serà de la seua exclusiva responsabilitat determinar quins servicis i/o continguts són o no apropiats per a l’edat d’estos últims, existint programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i servicis.

2.2. Accés i utilització del lloc web. L’usuari accepta que l’accés i ús de la web i/o dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, davall la seua exclusiva responsabilitat. L’accés a la web i/o als continguts inclosos en la mateixa no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de la web i/o dels continguts inclosos per a fins particulars o específics dels usuaris. SAGGAS podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés a la web i/o als continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas.

2.3. Ús autoritzat de la web i dels continguts. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús de la web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’orde públic. L’usuari haurà d’abstindre’s de: a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la web i/o dels continguts; b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la web, sense complir les condicions exigides per al dit accés; c) Utilitzar la web i/o els continguts amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que establixen les presents condicions generals, a la bona fe i a l’orde públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web, la imatge o negoci de SAGGAS, o impedir la normal utilització de la web; d) Provocar danys en els sistemes físics o lògics de SAGGAS, dels seus proveïdors o de tercers; e) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de SAGGAS, dels seus proveïdors o de tercers; f) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de SAGGAS, tercers proveïdors i altres usuaris; g) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés; h) Suprimir, ocultar o manipular les llegendes i informacions sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i la resta de dades identificatives dels drets de SAGGAS o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguen inserir-se en els continguts; i) Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a este efecte o s’hagen indicat expressament en la pàgina web on es troben els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de la web i/o dels continguts.

2.4. Introducció de Links. Queden prohibits qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer puga beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cada un dels continguts, gràfics i la resta d’expressions formals que formen part d’esta web, o de l’esforç dut a terme per SAGGAS per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle semblant que puga establir-se en direcció a este Lloc sense permís previ i per escrit de SAGGAS. Qualsevol transgressió del que disposa este punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de l’empresa sobre esta web i tots els continguts de la mateixa.

2.5. L’usuari s’obliga a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través o utilitzant la web i els seus continguts, així com a no utilitzar els seus continguts o utilitats i en especial la informació obtinguda de la mateixa per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per a arreplegar o emmagatzemar dades personals de tercers.

2.6. L’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions d’accés i utilització amb les modificacions que pogueren patir en el futur i que seran publicades immediatament en la web i inserides en este apartat, així com les condicions particulars que resultaren d’aplicació. Igualment s’obliga a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la web, i actuar sembre de bona fe i conforme a la Llei, la moral i els bons costums, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servici de què disfruta, abstenint-se d’utilitzar la web, utilitats o continguts de manera que puga impedir, dificultar, danyar o deteriorar el funcionament normal de la mateixa, la imatge, béns o drets de SAGGAS, clients, proveïdors o tercers.

2.7. Als presents efectes i parra qualsevol comunicació que siga necessària entre SAGGAS i l’usuari, peticions, qüestions, suggeriments o queixes, este podrà dirigir-se per mitjà de correu electrònic a la següent direcció info@saggas.com o per mitjà de comunicació escrita dirigida a la següent adreça postal: Apt. de Correus, núm. 136, CP 46520 Sagunt-València (Spain) . Les comunicacions de SAGGAS a l’usuari es realitzaran en les adreces postals o electròniques proporcionades per este al registrar-se. L’usuari accepta expressament el correu electrònic com a mitjà i canal de notificació vàlid per a la pràctica de qualsevol comunicació relacionada amb la web, el seu ús, utilitats, continguts i/o l’adquisició de béns o servicis.

3.- Drets de propietat industrial i intel·lectual

3.1. La web, programes i continguts es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial espanyoles comunitàries i tractats internacionals. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual sobre l’aplicació i ferramentes associades. L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inclosos en la web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, altres signes distintius, textos, imatges, gràfics, icones, fotografies, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, elements de programació, disseny web, àudio i vídeo), pertanyen a SAGGAS, els seus proveïdors i/o a tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seua inclusió en la web. En cap cas l’accés a la web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes ni expectativa de dret, llevat que s’establisca expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de la web no conferixen a l’usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la web i/o dels seus continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a este efecte per SAGGAS o el tercer titular dels drets afectats.

3.2. SAGGAS autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar la web i els seus continguts sempre que siga compatible amb els fins de la mateixa, que es realitze amb l’únic ànim d’obtindre la informació continguda per a ús exclusiu, personal i privat de l’usuari -queda prohibit expressament, entre altres coses, la seua utilització amb fins comercials, especialment la seua distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, així com per a la realització de qualsevol pràctica o acte d’imitació o competència deslleial-, que es mantinga la seua integritat i que no es modifique ni transforme -queda prohibit expressament, entre altres coses, que els gràfics, signes distintius, icones o imatges disponibles en la web siguen utilitzats, copiats o distribuïts separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen-, i, en tot cas, sempre que s’indique l’origen i/o autor dels mateixos i que, si és el cas, aparega el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seua reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seua modificació, alteració, o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtindre el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracte.

3.4. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de SAGGAS o la seua imatge en el mercat comportarà l’exigència de les responsabilitats legals que procedisquen davant dels organismes i tribunals competents, nacionals o internacionals.

3.5. Queda prohibit tot acte per virtut del qual l’usuari puga explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seua totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, formes, gràfics i la resta d’expressions formals que formen part de la web sense permís previ i per escrit de SAGGAS. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició, traducció, adaptació, arreglament o qualsevol altra transformació de dites contingudes, formes, gràfics i la resta d’expressions formals que formen part de la web, en tant tals actes estiguen sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual i industrial. Les obres i la resta d’expressions formals contingudes en la web, com ara continguts, gràfics, opinions, advertències o aclariments, són oferides per  SAGGAS amb una finalitat informativa. Esta circumstància, en tot cas, no autoritza l’usuari a què este puga dur a terme qualsevol dels actes referits anteriorment, sense el permís exprés i per escrit de l’empresa. SAGGAS podrà procedir a la modificació o alteració dels continguts i gràfics d’esta web, a fi d’adaptar-los al seu format editorial.

3.6. Els documents i els gràfics publicats en esta web poden incloure inconsistències tècniques o errors tipogràfics. La informació està subjecta a canvis periòdics. SAGGAS advertix que pot fer millores o canvis sense previ avís, en qualsevol moment, en els productes o continguts descrits o inclosos en este Lloc.

3.7. Les imatges aèries són © PAISATGES ESPANYOLS, S.A., © AERONOR, © M.A.C. FOTOGRÀFICA i © AVIASCAN SISTEMES Protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual del REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1996 (de 12 d’abril), sense possibilitat de ser copiades o reproduïdes sense autorització expressa de PAISATGES ESPANYOLS, S.A, AERONOR, M.A.C. FOTOGRÀFICA o AVIASCAN SISTEMES.

3.8. Dibuix ‘Cadena del gas’ i “Fitxa tècnica” per: Susana Navarro

4.- Seguretat

4.1. SAGGAS conscient dels riscos derivats d’enfrontar-se als nous reptes que suposa la prestació de servicis o utilització d’aplicacions o de ferramentes de comunicació a través de xarxes de comunicació, especialment Internet, hi ha disposat d’exigents mesures de seguretat per a reduir els dits riscos. No obstant, SAGGAS no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per la qual cosa exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjuís de qualsevol naturalesa i classe que puguen deure’s a la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari), terminals, documents electrònics i fitxers de l’usuari o de qualsevol tercer, incloent específicament els que es produïsquen en els servicis prestats per tercers a través de l’aplicació.

4.2. L’usuari queda informat que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades, correu electrònic i enviament de missatges a mòbils a través de plataformes tecnològiques no oferixen garanties absolutes de seguretat. SAGGAS i l’usuari s’exoneren mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora de la mateixa, l’error o intercepció de les comunicacions.

4.3. L’accés a l’aplicació i ferramentes associades com l’ús no consentit que puga efectuar-se de la informació i continguts dels mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. SAGGAS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que poguera derivar-se del dit accés o ús.

5.- Exclusió de garanties i responsabilitat

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la web i servicis d’informació sol·licitats. SAGGAS no garantix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web o d’aquells altres llocs web amb què s’haja establit un link. Així mateix, SAGGAS no serà en cap cas responsable per qualssevulla danys i perjuís que puguen derivar-se, amb caràcter merament enunciatiu que no limitador de a) La falta de disponibilitat o accessibilitat a la web o a aquells altres llocs amb què s’haja establit un link ; b) La interrupció en el funcionament de la web o fallades informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament; c) La falta d’idoneïtat de la web per a les necessitats específiques dels usuaris; d) altres danys que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d’inferències o intromissions no autoritzades alienes al control del SAGGAS; e) La impossibilitat de proporcionar el servici o permetre l’accés i ús per causes no imputables a SAGGAS, degudes a l’usuari, tercers, o força major i; f) La falta d’actualització permanent dels seus continguts i de les divergències de la informació, documentació i continguts de la web, de la seua aparença, representació gràfica i visualització amb la versió impresa.

A fi de disminuir el risc d’introducció de virus en la web, SAGGAS utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els continguts que introduïx en la web. No obstant, SAGGAS no garantix l’absència de virus ni d’altres elements en la web introduïts per tercers aliens a SAGGAS que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, SAGGAS no serà en cap cas responsable de qualssevulla danys i perjuís de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

SAGGAS adopta diverses mesures de protecció per a protegir la web i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant, SAGGAS no garantix que tercers no autoritzats no puguen tindre accés al tipus d’ús de la web que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza el dit ús. En conseqüència, el SAGGAS no serà en cap cas responsable dels danys i perjuís que pogueren derivar-se del dit accés no autoritzat.

SAGGAS no serà responsable de l’inadequat funcionament del sistema si això obeïx a labors de manteniment del mateix, a incidències que afecten operadors internacionals, a una sobrecàrrega del sistema no imputable a SAGGAS, a una defectuosa configuració dels equips de l’usuari o a la seua insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder fer ús del servici. SAGGAS tampoc serà responsable per fallades i/o danys derivats de la incompatibilitat dels servicis amb altres servicis o programes informàtics amb què no siga específicament interoperable.

SAGGAS no és responsable de les fallades que es produïsquen en les comunicacions i xarxes, no garantint la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l’aplicació, ferramentes associades i servicis, per això SAGGAS no garantix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a l’aplicació, ferramentes associades, a les seues utilitats o al seu contingut, ni que tot això es trobe permanentment actualitzat. SAGGAS durà a terme, sempre que siguen de la seua competència i no concórreguen causes que ho fan impossible o de difícil execució, i tan prompte tinga notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar la ferramenta.

5.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la web, aplicacions i/o servicis relacionats. SAGGAS no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de la web i aplicacions. SAGGAS no garantix ni es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers pogueren fer de la web, els seus continguts, aplicacions o servicis relacionats, ni dels danys i perjuís que pogueren derivar-se del mateix.

5.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. SAGGAS no Edita els continguts de tercers publicats en la web, en conseqüència, no garantix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat de dites contingudes. SAGGAS no serà en cap cas responsable de qualssevulla danys i perjuís que pogueren derivar-se de a) La falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i/o actualitat dels continguts originats per tercers; b) La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; c) Decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionats en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

5.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els links . La web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç que permeten als usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. SAGGAS comprova el contingut existent en les dites pàgines en el moment en què establix un link a les mateixes i ho fa en la creença de bona fe que tals continguts complixen amb la legislació aplicable. No obstant, en cap cas, SAGGAS es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, servicis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions dels dits materials. En el cas que així ho estime oportú o li siga requerit per orde judicial o administrativa, SAGGAS remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringisquen la legislació aplicable i/o lesionen els drets de tercers.

5.5. SAGGAS declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de qualsevol naturalesa i classe que puguen derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat ininterrompuda del funcionament del servici motivada per causes alienes a la seua voluntat, de la pèrdua del benefici o utilitat esperada que SAGGAS o els seus usuaris hagueren pogut atribuir a les utilitats o servicis, o de la fal·libilitat de tot això. SAGGAS no serà responsable en cap cas per cap dany especial o indirecte, o per cap altre dany de què es derive una pèrdua d’utilització, dades o beneficis, ni en una acció legal per contracte, negligència o de qualsevol altre tipus, derivat o relacionat amb l’ús, rendiment o la informació disponibles en la web.

6.- Accions en cas d’incompliment

6.1. SAGGAS es reserva el dret a exercir totes les accions li que assistisquen conforme al Dret vigent i aplicable en cada moment i cas per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’estes condicions generals d’ús la web i/o servicis relacionats per part d’un usuari.

7.- Integritat

7.1. La declaració de qualsevol d’estes condicions generals d’accés i ús com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals ací estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

8.- Llei aplicable i jurisdicció competent

8.1. Les presents condicions generals d’accés i ús de la web es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés i ús de la web, l’usuari i SAGGAS se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els poguera correspondre, als jutjats i tribunals de la ciutat de València (Spain).