Guia de bones pràctiques en les plantes de GNL

1. ASPECTES GENERALS

1.0 NORMATIVA GENERAL APLICABLE DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Estarà disponible la normativa aplicable a la planta tant a nivell europeu com a nivell estatal.

S’aplicarà tant les NGTS com els Protocols de detall:

 • PD-01: MESURAMENT
 • PD-02: PROCEDIMENT DE REPARTIMENT EN PUNTS DE CONNEXIÓ TRANSPORT-DISTRIBUCIÓ (PCTD)
 • PD-03: PREDICCIÓ DE LA DEMANDA
 • PD-04: MECANISMES DE COMUNICACIÓ
 • PD-05: PROCEDIMENT DE DETERMINACIÓ D’ENERGIA DESCARREGADA PER BARCOS METANEROS
 • PD-06: REGLA OPERATIVA DE LES ACTIVITATS DE DESCÀRREGA DE BARCOS METANEROS.
 • PD-07: PROGRAMACIONS I NOMINACIONS EN INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT
 • PD-08: PROGRAMACIONS I NOMINACIONS DE CONSUM EN XARXES DE DISTRIBUCIÓ
 • PD-09: CÀLCUL DE RANGS ADMISSIBLES PER ALS VALORS DE LES VARIABLES BÀSIQUES DE CONTROL DINS DELS RANGS NORMALS D’OPERACIÓ DEL SISTEMA
 • PD-10: CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE LES INSTAL·LACIONS
 • PD-11: PROCEDIMENT DE REPARTIMENT EN PUNTS D’ENTRADA A LA XARXA DE TRANSPORT.

Acces a les normes de Gestió Técnica del Sistema (NGTS)

2. PUBLICACIÓ/INFORMACIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PLANTA

2.1. PORT I ATRACADA

2.1.1. Informació Característiques Port i Barco: Cada planta disposarà de la informació relativa a característiques i tipologia del punt d’atracada.

 Acces al procediment d’operació de buques de GNL de la terminal de Saggas (informació en construcció, disculpen les molesties)

 Acces a les característiques técniques de l’atraque de Saggas en el port de Sagunt (informació en construcció, disculpen les molesties).

2.2 SISTEMES D’EMMAGATZEMAMENT

2.2.1 Publicació de la informació sobre el nombre de tancs i la seua capacitat tècnica.

Acces a les característiques técniques de la planta de regasificació de Sagunt

2.3 SISTEMA DE DESCÀRREGA

2.3.1 Compatibilitat Barco-Planta: Es disposarà i publicarà els procediments de compatibilitat per a la interfase barco-planta per a procedir a un atracada segur, d’acord amb PD-06 que establix els mecanismes i requisits tant per a la comprovació de la compatibilitat entre els barcos metaneros en les seues càrregues i/o descàrregues en les instal·lacions de GNL, atenent a les seues característiques respectives.

Les companyies implicades gestionaran la documentació del vetting dels barcos que tinguen previst descarregar en les plantes d’acord amb el que establix el Protocol de Detall PD-06 en vigor.

Saggas disposa d’un procediment intern per a establir la compatibilitat per a establir un atracada segur.

Formulari de compatibilidad de buques.

2.3.2. Procediments de descàrrega: es disposaran i publicaran els procediments per a la descàrrega del barcos. Ship-Shore – Interfície barco-terra; d’acord amb PD-06 que establix els requisits necessaris per a garantir la seguretat en les operacions de descàrrega i càrrega de Barcos en les terminals de Regasificació de GNL una vegada superada l’anàlisi de compatibilitat barco-terminal segons procediment de Compatibilitat.

Procediments de descàrrega de barcos.

3. OPERACIÓ

3.1 MESURAMENT

3.1.1.  Normativa aplicada: Es publicarà les pràctiques utilitzades en este procés d’acord al Protocol de Detall PD-05 Se seguirà el manual Custody Transfer Handbook.

3.1.2 Publicació del document Custody Transfer.

Acces al document Custody Transfer

3.1.3 Es posarà a disposició d’usuaris de la planta els certificats d’equips i instruments empleats en el mesurament.

4. MANTENIMENT

4.1. Es publicarà el pla de Manteniment Anual d’acord amb NGTS-08. Informació que es comunica al gestor i este publica.

Acces al Pla de Mateniment Anual del Sistema

4.2 Es cumplirá els requisits legals d’acord amb els Reglaments Industrials quant a: Aparells a Pressió, reglaments d’Alta i baixa Tensió, Emmagatzemament de productes químics, instal·lacions contra incendis.

Es posarà a disposició d’usuaris de la planta les revisions legals d’equips i/o elements que ho requerisquen.

Saggas disposa dels certificats de les revisions legals dels equips, els cuals estan a disposició dels usuaris de la planta.

5. PREVENCIÓ DE RISCOS

5.1 Es disposarà de la Informació dels Planes d’Emergència i Actuació tant Interns com Externs, segons normativa vigent: codi ISPS i normativa d’accidents majors (Reial Decret 1254/1999).

Saggas disposa d’un Pla d’Emergències que està disponible amb la sol·licitud prèvia, complint amb el codi ISPS.

6. GESTIÓ LOGÍSTICA

6.1 NORMATIVA APLICABLE

Estarà disponible als usuaris les normatives vigents aplicades en la logística de plantes segons NGTS i PD-06.

6.2 GESTIÓ DE LA CAPACITAT

6.2.1 Es publicarà la capacitat operativa de la planta, indicant la disponible i la contractada segons NGTS y PD-10.

Acces a la capacitat operativa de la planta de regasificació de Sagunt

6.3. CONTRACTACIÓ

Es facilitarà la informació relativa a l’accés a la infraestructura per a la contractació:

 • Models de sol·licituds
 • Models de contractes
 • Sol·licitud de reserva de capacitat

Models de solicitud i contratació de acces a les instalacions gasístiques

 • Simulador de peatges i cànons
 • Condicions per a comercialitzar a Espanya

Condicions per a comercialitzar a Espanya.

6.4 GESTIÓ DE LA LOGÍSTICA-PROGRAMACIONS

6.4.1.  Es publicarà les Programacions Anuals d’Assignació de finestres de descàrrega.

Acces a les Progamacions Anuals d’Assignació de finestres de descàrrega

6.4.2 Es publicarà els plans d’operació mensuals amb detall diari de la planta perquè els usuaris tinguen coneixement en tot moment de la situació de la terminal.

Acces als plans d’operació del sistema gasístic

6.4.3 Es disposarà la informació necessària de cada port en cas de ser necessària com és el cas del coeficient de marees.

Acces a l’informació del port de Valencia

6.4.4 Es publicarà el llistat de barcos compatibles amb la terminal.

 Barcos compatibles

7. CERTIFICACIONS QUALITAT PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT

Es publicaran els certificats vigents, per exemple:

 • Qualitat : ISO 9001
 • Prevenció de Riscos : OHSAS 18001
 • Medi Ambient : ISO 14001

Certificats de SAGGAS

8. GESTIÓ D’INCIDÈNCIES

Es disposarà d’un sistema de gestió d’incidències significatives sobrevingudes que afecten tercers.

Saggas està actualment elaborant un procediment per a la gestió d’incidències.

< Tornar a Negoci