Control de Processos

Saggas garanteix la qualitat en tot el procés productiu i es compromet a millorar contínuament els processos, identificant i eliminant possibles causes de defectes o deficiències, i a contribuir activament a la millora de l’eficàcia del seu sistema de gestió. Per tal d’aconseguir aquests objectius, SAGGAS defineix i revisa sistemàticament els objectius de millora, potenciant la prevenció enfront de la correcció. Per consegüent, Saggas assegura:

  • El compliment de la legislació vigent en general i, en particular, en matèria de gestió ambiental, seguretat i prevenció d’accidents greus, tenint en compte els futurs desenvolupaments legislatius en la planificació de les seues activitats, així com altres requisits que se subscriguen.
  • L’anàlisi detallada dels processos, de les substàncies involucrades, de les instal•lacions i dels procediments, a fi d’identificar i avaluar possibles riscos i aspectes ambientals, reduir al màxim la possibilitat que ocórreguen accidents, prevenir la contaminació i millorar les condicions ambientals del treball, fomentar l’ús eficient dels recursos naturals i impulsar pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus. Cal parar una atenció especial a les modificacions que es pogueren presentar, com ara nous projectes, ampliacions, canvis d’especificacions, etc.
  • El foment de la investigació, el desenvolupament i l’ús de tecnologies netes i segures en tots els nostres processos, tenint en compte les millors tècniques disponibles que el desenvolupament tecnològic oferisca en cada moment.
  • El manteniment de les instal·lacions i la realització de controls periòdics, prenent com a base de partida els establerts per la reglamentació vigent aplicable.